Stadgar för

Blekinge Hästskokastarförening  

Stiftad den 6 januari 2000

             

”Idrottens mål och inriktning”

 
Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion, rekreation eller uppnå tävlingsresultat. 

Mål och inriktning

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl, fysiskt och psykiskt, som socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form, blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse, med hänsyn till, var och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande, eftersträvas i gemensamma angelegenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Ändamål

Förbundet har som ändamål att verka i enlighet med idrottens målinriktning.

Medlemskap                                                                           

§ 1

Medlem intages i förbundet av styrelsen, efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan fastställts av årsmötet. Styrelsen får, uppdra åt särskild person, att intaga medlem. Ansökan om medlemskap, får avslås, endast om det kan antagas att vederbörande, kommer att motarbeta förbundets intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen. Genom beslut av årsmötet, får person på förslag av styrelsen, kallas till ständig medlem, eller hedersmedlem i förbundet.

§ 2

Medlem som inte har betalat årsavgiften, får anses, ha begärt sitt utträde ur förbundet.

§ 3

Förbundsmedlem får inte uteslutas ur förbundet av annan anledning än, att medlemmen har försummat, att betala stadgade avgifter till förbundet, motarbetat förbundets verksamhet, ändamål eller uppenbarligen skadat förbundets intressen. Beslut om uteslutning, fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning, får inte avgöras, förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig, inom viss, av styrelsen, angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning, skall skälen härför redovisas, samt anges vad den uteslutne skall iaktta, vid överklagande, av beslutet. Detta skall inom tre dagar, från dagen för beslutet, avsändas till den uteslutne, i betalt brev, med posten, eller på annat betryggande sätt. Beslut om uteslutningen, får överklagas av den uteslutne.

Medlem

§ 4

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster, som anordnas för medlemmarna.

har rätt till fortlöpande information, om förbundets angelägenheter. skall följa förbundets stadgar, samt beslut, som i vederbörlig ordning har fattats, av organ, inom förbundet.

Har inte rätt till del av förbundets behållning, eller egendom, vid upplösning av förbundet.

§ 5

Medlem skall betala den årsavgift, som bestäms av årsmötet. Medlemskort får inte utlånas  eller överlåtas.

§ 6

Medlem har rätt att delta i förbundets idrottsliga verksamhet, under de former, som är vedertagna, inom idrottsrörelsen och på samma villkor, som gäller för övriga medlemmar.                      

Styrelsen

§ 7

Förbundets angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för förbundets framåtskridande, samt tillvarata medlemmarnas intresse.

§ 8

Styrelsen består av ordförande, sekreterare o kassör samt en repr för varje klubb inom förbundet.

§ 9

Styrelseledamöter väljs av årsmötet, för en tid som sägs i § 22, bland förbundets medlemmar. Avgår vald styrelseledamot, före mandattidens utgång, inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordning, står i tur, som styrelseledamot för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen utser inom sig, vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs. Styrelsen får kalla enskild person, till adjungerad ledamot.       

§ 10

Förbundets firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så bestämmer, av två styrelse ledamöter gemensamt, eller av särskild utsedd person.

§ 11

Styrelsen sammanträder, när ordförande, eller minst halva antalet styrelseledamöter, så bestämmer. Styrelsen är beslutmässig, om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet, och minst hälften av dem, är närvarande. Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§12

Ordförande är förbundets officiella representant. Ordförande leder styrelsen förhandlingar och arbete, samt övervakar att så väl förbundets stadgar som övriga för förbundets bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren:

att                      föra protokoll över styrelsens sammanträden

att                      om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa; samt

att                      årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse, för föreningen.

Kassören:

att                      se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter.

att                      driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen, samt se till att det finns verifikationer över dessa.

att                      svara för föreningens bokföring, vilket innebär skyldighet

att                      föra kassabok, över föreningens räkenskaper.

att                      föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också, av föreningen förvärvade priser förs.               

VERKSAMHET OCH RÄKENSKAPSÅR M.M.

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 01 januari – 31 december.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.

Revision

§ 14

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna förbundets räkenskaper, årsmöte- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begära, samt när det gäller revision av förvaltningen, för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret, samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Sektioner

§ 15

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

Möten

§ 19

Ordinarie möten

Med förbundet hålls årsmöte senast sista mars. Styrelsemöten hålls, när så påkallas. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte. Kallelse jämte dagordning, för årsmötet, översändes till medlemmarna, senast tre veckor före mötet, eller kungörs inom samma tid, av styrelsen i ortspressen, samt genom anslag i klubblokalen eller dylikt. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna, senast en vecka före årsmötet.      

§ 20

Medlem som i föreskriven ordning, har betalat sina avgifter, till förbundet, har rösträtt på mötet. Denna är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt. 

§ 21

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

§ 22

Vid årsmötet förekommer följande ärende:

 

1.                                      Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2.                                      Fråga om mötet utlyst på rätt sätt.

3.                                      Fastställande av dagordning.

4.                                      Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5.                                      Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, tillika rösträknare.

6.                                      Styrelsens verksamhetsberättelse, samt resultat och balansräkningar, för det senaste verksamhetsåret.

7.                                      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8.                                      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.                                      Fastställande av medlemsavgifter.

10.                                  Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.

11.                                  Val av

a                      förbundets ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 2 år.

b                      halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c                    2 suppleanter i styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av 1 år

d                      två revisorer jämte suppleant, för en tid av 1 år, i detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga

e                      tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilken en skall vara sammankallande

12.                      Behandling av förslag, som väckts av styrelsen, eller inlämnats till styrelsen, eller av röstberättigad medlem minst 10 dagar före mötet. Dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av förbundet, skall vara inlämnat senast 30 dagar, före mötet.

Extra möte

§ 23

Styrelsen får kalla förbundets medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl, skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av förbundets röstberättigade medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet, kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte, översänds senast sju dagar före mötet, till medlemmarna eller kungörs inom samma tidgenom anslag i klubblokal eller dylikt. Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

 

§ 24

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte, gäller vad som sägs i § 20 och § 21.

Beslut, omröstning

§ 25

Beslut fattas med acklamation (dvs med ja-eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Med undantag för de i § 26 första stycket nämnda båda fallen, avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock att personval skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad så begär. Vid omröstning som ej avser personval, gäller vid lika röstetal, det förslag, som biträdes av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är  han inte röstberättigad, avgör lotten. Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut skall bekräftas med klubbslag

Stadgefrågor  m. m.

§ 26

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa förbundet. I sådant fall, krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster, biträder beslutet.

§ 27

Utöver dessa stadgar gäller övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren skall tillse, att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar, finns tillgängliga för medlemmarna.